ระบบทุนวิจัย, ระบบจริยธรรมการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Information

ระบบจริยธรรมการวิจัยออนไลน์

ระบบยื่นโครงการวิจัย (Proposal) และส่งเอกสารผ่านทางระบบออนไลน์

ระบบทุนวิจัย

ระบบส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการที่สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน ISI หรือ Scopus ผ่านระบบออนไลน์